نوروز ۹۷: کمیک مرد آهنی – رستگاری

شما را به خواندن دومین کمیک "ویژه نامه نوروز ۹۷" دعوت می کنیم: اعتیاد؛ یکی از مواردی که در طول دهه ها انسان های زیادی را به نابودی کشانده است؛ زندگی هایی که نابود شده اند یا اهدافی که قربانیِ آن شده اند از شمار خارج هستند. این داستان تک…