جهت پیوستن به اسکواد و همکاری با تیم ما از فرم زیر استفاده کنید.

  • توجه: بدون شناسه تلگرام امکان دارد به درخواست شما دیرتر رسیدگی شود.
    توجه: متاسفانه به علت نبود درآمد کافی، به متقاضیانی که برای همکاری اقدام می‌کنند حقوقی تعلق نمی‌گیرد و این کار جنبه‌ی فرهنگی دارد.