توجه: متاسفانه به علت نبود درآمد کافی، به متقاضیانی که برای همکاری قدم رنجه می‌فرمایند حقوقی تعلق نمی‌گیرد و این کار جنبه‌ی فرهنگی دارد.