اگر دنبال کمیک زبان اصلی هستید و یا میخواهید کمیکی را برا ترجمه پیشنهاد کنید از فرم زیر استفاده کنید